Verksamhet, Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är en finansiell rådgivare och en aktiv finansiär- och investerare i svenska tillväxt bolag (entreprenörsbolag). En investering i Onoterat AB ger en exponering mot Entertainment & Gaming sektorn genom innehav i bolagen Goodbye Kansas, P-Studio och Sozap AB


Onoterat AB (publ) samverkar i ett nätverk med partners av rådgivare och investerare och erbjuder växande företag olika tjänster för att underlätta sin tillväxt och kapitalförsörjning genom tillhandahållande av en stegvis modell och kvalificerat stöd vid planering och genomförande av emissioner, transaktioner eller marknadsnotering.

Allmänheten erbjuds att teckna sig för 300 000 aktier på samma villkor som befintliga aktieägare kan teckna sig för i den pågående nyemissionen.

Adress
Mailbox 705
114 11 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-01-17 - 2018-01-24
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Värdering
8,52 Mkr
Emissionsbelopp
2,84 Mkr
Fondkommissionär
Onoterat AB (publ)
Teckningskurs
3.5000 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
300000
Hemsida:
www.onoterat.se