Verksamhet, Systemhus

SYSTEMHUS I SAMMANDRAG

Systemhus  AB (punl) driver i huvudsak fl erbostadsprojekt med hyresrätten som upplåtelseform.
Bolaget arbetar över hela landet och givet dagens marknadsförhållanden så är förutsättningarna gynnsamma på alla befintliga och planerade projekt. Bolaget driver också projekt inom stadsutveckling samt utvecklar olika typer av förvaltningsfastigheter.

För oss är varje projekt unikt och vi använder oss av ett brett externt nätverk av utvalda samarbetspartners inom arkitektur, design, byggnation och mäkleri. Våra kunder är främst kommersiella bostadsköpare och lokalanvändare men vi arbetar även direkt med kommande hyresgäster. idag utvecklar bolaget c a 1 200 byggrätter med tonvikt i Mellansverige. Takten beräknas öka under fortsättningen av 2018 för att under 2019 förväntas accelerera. Nu saluför Systemhus också Attefallshus under varumärket Min Attefallare, för att säkerställa kvaliteten på husen så har vi förvärvat en del i ett bolag som har sin verksamhet i Sverige.

Attefallshus massproduceras

Systemhus har etablerat ett samarbete med Mälardalens Husproduktion AB som driver en husfabrik
i Haga utanför Harbo i Heby kommun. I avtalet med Mälardalens Husproduktion AB har Systemhus
10% ägarandel. inledningsvis produceras husblock för bl a attefallshus. Att utifrån kundens beställning till
slutleverans kunna erbjuda konkurrenskraftiga produktionstider har varit en viktig strategi för Systemhus,
likväl som att säkerställa erforderlig kvalitet och minimal miljöpåverkan i samtliga led.
läget i Uppland är strategiskt valt för leveranser över hela riket. Bara inom några timmar kan leveranser
ske till hela Mellansverige. Systemhus räknar med positiva kassaflöden redan under hösten och satsningen
är helt i linje med Systemhus ambition att gynna svensk industri och samtidigt kvalitets- och miljösäkra
företagets byggproduktion. genom att bygga in trä i huskonstruktionen binds koldioxid. Detta i kombination
med kortare transportavstånd med mindre koldioxidutsläpp innebär totalt sett en minskad koldioxidförbrukning
i linje med Systemhus klimatstrategi.

Adress
Box 1018
101 38 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-09-10 - 2018-10-20
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Värdering
Emissionsbelopp
7 Mkr
Fondkommissionär
Systemhus
Teckningskurs
1.1500 kr
Minsta antal att teckna
5000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida: