Verksamhet, Power & Tower Holding AB

Power & Tower Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolagen Power and Tower LLC, Southern Engineering & Construction Corp och Kerr Electrical Repair, Inc. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Southern Engineering & Construction Corp. SE. Samtliga dotterbolag är verksamma i den amerikanska delstatenFlorida men är registrerade i Delaware USA. Power & Towers huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

SECC är ett företag som grundades 2002, är verksamt inom unik teknologi inom fiberteknik och infrastrukturella metoder, sk horisontalborrning. Tekniken kan komma att revolutionera fibermarknaden på samma sätt som frackning har påverkar marknaden för oljeborrningar.


INLEDNING OCH ERBJUDANDE Power & Tower Holding AB (publ) planerar för en marknadsnotering under hösten 2018 och erbjuder I samband med detta investerare att förvärva aktier i bolaget. Bolaget har under sommaren beslutat att genomföra ett omvänt förvärv med Southern Engineering & Construction Corp (SECC) i Florida innebärande att den rörelsen blir ett helägt dotterbolag till Power & Tower och kommer också att vara den rörelsedrivande verksamheten.

Det kapital som nu tas in kommer uteslutande att användas till expansion av den redan befintliga verksamheten samt för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en bredare spridningsemission. Det är styrelsens avsikt att under hösten göra en spridningsemission i syfte att bredda ägandet så att styrelsen kan ansöka om att uppta aktierna i Power & Tower Holding AB (publ) till handel på en lämplig MTF-lista. Möten har redan hållits med två av dessa, även om ingen formell ansökan om upptagande till handel har lämnats in.

SECC är ett företag som grundades 2002, är verksamt inom unik teknologi inom fiberteknik och infrastrukturella metoder, sk horisontalborrning. Tekniken kan komma att revolutionera fibermarknaden på samma sätt som frackning har påverkar marknaden för oljeborrningar.

Bonus

Huvudägarna är måna om aktieägarna som investerar i bolaget, och skänker därför extra aktier utifrån hur många aktier man tecknar enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr)                 5% ger 38 extra aktier
3.500 aktier (14,000 kr)              10% ger 350 extra aktier.
7.000 aktier (28.000 kr)              15% ger 1.050 extra aktier.
14.000 aktier (56.420 kr)            20 % ger 2.800 extra aktier
28.000 aktier (112.000 kr)          25 % ger 7.000 extra aktier
56.000 aktier (224.000 kr)         30 % ger 16.800 extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna.

Adress
Grev Turegatan 21
114 38 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-06-11 - 2018-09-18
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF
Värdering
40.7
Emissionsbelopp
10.8 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
4.0000 kr
Minsta antal att teckna
1750
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
2714314
Hemsida:
www.powertower.se