Verksamhet, Metacon AB

Metacon AB registrerades 2007 och etablerades i Karlskoga 2011. Bolaget är registrerat som ett publikt bolag sedan början av 2013. Aktierna är registrerade hos Euroclear från start, och bolaget har nu c:a 300 aktieägare och 97 miljoner aktier.

Metacon är en komplett energiteknikkoncern, med dotterbolag och nätverk för global kommersialisering av teknik och produkter för det fossilfria och avgasfria samhället.


Kärnverksamheten är baserad på unika, patenterade tekniker och processer för lokal vätgasframställning genom katalytisk reformering av biogas och andra kolväten. Koncernen kan nu leverera kompletta vätgastankstationer, vätgasgeneratorer och energisystem med bränsleceller.
 
Toyotas nya bränslecellsbuss ”SORA” som betyder Sky, Ocean, River and Air. Den skall börja säljas i Europa 2018 Foto: Toyota

Affärsmodell och produktstrategi

Metacon har en unik position genom att äga en teknik som möjliggör lokal, effektiv och småskalig omvandling av kolväten till vätgas genom s.k. katalytisk ångreformering. Förmågan att integrera den egenutvecklade reformern med bränsleceller och andra systemkomponenter gör att Metacon kan erbjuda kompletta, nyckelfärdiga produkter och anläggningar

Metacons affärsmodell och produktstrategi är att erbjuda marknaden energisystem och produkter inom följande fem produktområden:

1) Vätgastankstationer med reformer. Kapacitet från 100 kg vätgas per dygn upp till 2000 kg per dygn,
2) Vätgasgeneratorer för industriapplikationer,
3) Kraftvärmesystem i effektområdet 50 – 300 kW,
4) Kraftvärmesystem i effektområdet 1 – 5 kW
5) Små kraftenheter som kan ersätta mobila reservkraftverk

Marknadsföring och försäljning av produkter och system inom samtliga fem produktområden pågår via bolagets dotterbolag i Japan och Grekland samt från moderbolaget genom nätverk, samarbetspartner och agenter i Sverige och andra länder.

Adress
Dammbrovägen 1
691 50 Karlskoga
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-07-24 - 2018-08-31
Avstämningsdag
18 juli 2018
Lista
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Värdering
34 Mkr
Emissionsbelopp
17 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
48 486 539
Hemsida:
www.metacon.se