Verksamhet, Deflamo AB

Deflamo fick under 2016 ett försäljningsgenombrott när en större
internationell industrikoncern löpande började köpa Apyrum för en ny och
miljöprofilerad produkt. Kvantiteterna har under det gångna året ökat och
ligger nu på omkring sex ton per månad. Den aktuella affären föregicks av mer
än två års tester i labb och produktion innan slutprodukten fanns tillgänglig
på marknaden.

Deflamo arbetar nu på samma sätt långsiktigt med ett flertal pågående projekt
där kundernas mål är att i framtiden kunna erbjuda produkter med bästa
möjliga flamskyddsegenskaper och samtidigt uppfyllande av olika miljökrav.
Utvecklingstiden är dock som regel lång och en f.n. hög beläggning ute i
industrierna fördröjer ofta tidpunkten för reella produktionstester då dessa
kräver avbrott i kundens normala tillverkningsprocess.

Under första kvartalet 2017 har ett par av de större pågående kundprojekten
intensifierats och skalats upp varvid beställningar av större provkvantiteter
erhållits inför genomförande av produktionstester.

Den Apyrumprodukt som idag levereras löpande tillverkas av bolagets
kontraktstillverkare i Storbritannien med erforderlig kapacitet och till
stabil kvalitet. Under året har samtidigt arbetet med att driftsätta
anläggningen för egen produktion i Karlshamn pågått intensivt. Den komplexa
kemiska tillverkningsprocessen har försenat produktionsstarten. Arbetet med
driftsättningen har på samma gång gett fördjupade kunskaper och visat på nya
möjligheter att vidareutveckla den ursprungliga produkten att ge både
förbättrade egenskaper i plasten och bättre flamskyddseffekt.

Tillverkningen av en vidareutvecklad produkt är mera krävande avseende
pulverprocess och torkning och det har konstaterats ett behov av
kompletterande maskininvesteringar för att uppnå eftersträvad kapacitet. När
det gäller tillverkning av den flytande varianten av Apyrum, s.k. Apyrum
liquid, vilken bl.a. kan användas i cellulosa, har Karlshamnsanläggningen
redan god kapacitet.

Vidareutvecklingen av Apyrum är ett prioriterat område för Deflamo då detta
initieras av bolagets kunder och deras behov och förväntningar på Apyrums
funktion och effektivitet. Målsättningen är att erbjuda ett bredare sortiment
med olika Apyrumprodukter med olika funktion och effektivitet på ett sätt som
gör produkten ytterligare anpassad och ändamålsenlig för Deflamos kunder och
olika produktapplikationer.

Ett parallellt utvecklingsspår pågår för att rationalisera
tillverkningsprocessen av den ursprungliga produkten. Motivet är att kunna
erbjuda en produkt med minst likvärdig prestanda och förbättrad lönsamhet.

Deflamo har som tidigare kommunicerats fört ingående samarbetsdiskussioner med
en större internationell industrikoncern. Diskussionerna har resulterat i ett
tekniskt samarbete som visar på goda resultat. Denna erfarenhet har också
varit en bidragande faktor till en bredare syn på formerna för att uppnå
potentiella synergieffekter och ökat aktieägarvärde och Deflamo utvärderar
möjligheterna till såväl ytterligare strategiska samarbeten som att genomföra
förvärv i fall då detta kan förväntas stärka och/eller komplettera bolagets
befintliga verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Deflamo AB beslutat genomföra en
företrädesemission före sommaren 2017.

Adress
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö
Likviddag
Period
2017-05-26 - 2017-06-11
Avstämningsdag
Lista
First North
Värdering
Emissionsbelopp
23,6 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.80 kr
Minsta antal att teckna
5000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.deflamo.com