Verksamhet, Archelon AB

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013 med cirka 3600 aktieägare. B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet ALON MTF B. Bolaget var innan dess listat på marknadsplatsen AktieTorget.

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Alternativt kan Archelon förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Bolaget gynnsamt sätt. Den egna verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Råvaruprojekt är till sin natur beroende av stora investeringar. Avsikten är inte att på egen hand driva projekten. När något projekt nått den nivå där större investeringar är nödvändiga kommer, givet vissa undantag, detta att antingen avyttras eller drivas med samarbetspartners.

Bolagets historik
Archelon var tidigare ett helägt dotterbolag till Archelon Mineral AB. Under fjärde kvartalet 2013 övertog Archelon samtliga tillgångar, all verksamhet och personal från Archelon Mineral. Enligt beslut i den extra bolagsstämma som Archelon Mineral höll den 20 december 2013 delades samtliga aktier i Archelon ut till Archelon Minerals aktieägare. Vid stämman beslutades även om namnbyte från Archelon Mineral AB till Interfox Resources AB.

Adress
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-02-15 - 2018-03-01
Avstämningsdag
13 februari 2018
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
Emissionsbelopp
5,17 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.1500 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
34478310
Hemsida:
www.archelon.se